22 พฤศจิกายน 2566
การเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
29 กันยายน 2566
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
15 สิงหาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
15 สิงหาคม 2566
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
15 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
15 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
15 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
27 กรกฎาคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
อ่านเพิ่มเติม