09 มิถุนายน 2565
การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข) ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
26 พฤษภาคม 2565
การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
06 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
05 พฤษภาคม 2565
การยืนคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม
05 พฤษภาคม 2565
การยืนคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
05 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เรื่อง การเข้าลงทุนในบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน), แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
อ่านเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2565
การยืนแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3)
อ่านเพิ่มเติม