02 มีนาคม 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไขชื่อรายการในงบกำไรขาดทุน
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เกี่ยวกับการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
12 มกราคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
อ่านเพิ่มเติม
28 ธันวาคม 2565
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 (เพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม
23 ธันวาคม 2565
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565
อ่านเพิ่มเติม
18 พฤศจิกายน 2565
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2565
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม